Miejsce zabaw

Do You know that...

During first conference of UN in 1945 , Rubinstein manifested one's patriotism on the concert for delegates. He expressed his disappointment that there had been no delegation from Poland, for what on the conference the fact the concert began from the play of The Mazurek Dąbrowskiego. The public reacted on this ovations on standing.

 

Miejsce zabaw Print
School - Happy School
There are no translations available.

Zgodnie z Rządowym programem „Radosna Szkoła” miejsca zabaw w budynku szkoły, których zadaniem jest zapewnienie – zgodnie z naturalnymi warunkami rozwojowymi dzieci – możliwości organizacji zabaw ruchowych. Na stronie internetowej szkoły (www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl) ogłoszono zaproszenie do składania ofert na wyposażenie szkolnej świetlicy w pomoce do miejsc zabaw, które będą wykorzystywane nie tylko w czasie zajęć świetlicowych, ale także podczas przerw czy wybranych lekcji (sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające aktywność fizyczną dzieci, np. duże miękkie klocki pozwalające na właściwą dla wieku rozwojowego dziecka zabawę, w której zostanie wykorzystana naturalna ciekawość poznawcza w zakresie budowania i konstrukcji; pomoce dydaktyczne, które mają służyć aktywnej zabawie, posiadać nie tylko walory poznawcze, ale także estetyczne i tworzyć radosne warunki pobytu dzieci w szkole). Spośród ofert, które wpłynęły Komisja przetargowa wyłoniła najbardziej ciekawą i kompleksową ofertę przesłaną przez educarium sp. z o. o. Bydgoszczy.

Najważniejszym celem, jaki ma spełniać wyposażenie tego miejsca, jest zaspokajanie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu i zabawy, które są właściwe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Połączenie tego celu z równoczesną możliwością kształtowania koncentracji uwagi, zdolności manualnych czy precyzji ruchu, stwarzania podstawy do osiągnięcia sukcesu, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cennym walorem zakupionego wyposażenia jest stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwa będzie wczesna rehabilitacja ruchowa, ćwiczenie właściwej postawy ciała i nawyków ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Zabawa w miejscach zabaw pomoże rozbudzać wyobraźnię dziecka – wyposażenie miejsca zabaw

Dodatkowo przeprowadzono remont kompleksu pomieszczeń świetlicowych pn. „Remont pomieszczeń świetlicy na parterze budynku szkolnego przy ulicy Andrzeja Szwalbego 1” w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do zabaw. Opracowano projekt przebudowy pomieszczeń zgodny z potrzebami ale również wymaganiami określanymi w Prawie budowlanym. Stworzono nowe przestrzenie w świetlicy przez połączenie pomieszczenia do pracy cichej w świetlicy oraz magazynu instrumentów poprzez wyburzenie ściany działowej. Powstała w ten sposób duża widna przestrzeń do zabawy. Dotychczasowe pomieszczenia sanitarne przebudowano tworząc 2 toalety i małą podręczną kuchenkę na potrzeby korzystających ze świetlicy. Jedna z toalet jest przystosowana dla najmniejszych, najmłodszych uczniów. Wymieniono całkowicie instalację elektryczną pamiętając o oświetleniu awaryjnym i oznakowaniu wyjść ewakuacyjnych.
Remont wykonała firma Malibud z Bydgoszczy.Sala do pracy cichej została dzięki Radzie Rodziców wyposażona w dużą nową szafę i narożną szafkę – przebieg remontu
Opracował: Marek Dankowski